Privacy verklaring

Pendekar Thai Martial Arts Center, gevestigd aan Slaak 15 3061CR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
https://www.pendekar.nl Slaak 15 Rotterdam +31622520993

Dhr. R.B.T. Portier is de Functionaris Gegevensbescherming van Pendekar Thai Martial Arts Center. Hij is te bereiken via rbtportier@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Pendekar Thai Martial Arts Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Pendekar Thai Martial Arts Center verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel
is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer
• Gezondheid (in verband met sporten waar wij rekening mee dienen te houden)
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rbtportier@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Pendekar Thai Martial Arts Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Pendekar Thai Martial Arts Center analyseert uw gedrag
op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. – Pendekar volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
• Pendekar Thai Martial Arts Center verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GRONDSLAGEN
Het verwerken van de persoonsgegevens doen wij op basis van de volgende wettelijke grondslagen. De wettelijke grondslagen zijn:

• Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
• Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
• Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale
belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Pendekar Thai Martial Arts Center neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pendekar Thai Martial Arts Center) tussen zit. Pendekar Thai Martial
Arts Center gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: IBANC, dit is het incasso-programma
dat incassobatches genereert voor de maandelijkse contributie. Het wordt ingeladen in de beveiligde internet- omgeving van de bank. Aanmaken, uitvoeren en beheren van al uw incasso’s en (salaris)betalingen terwijl u controle heeft over al uw data.

IBANC controleert input op fouten. IBANC is een pakket om incasso- en betalingsopdrachten, mandaten en groepen te beheren. IBANC wijst op invoerfouten en er zijn transactiecontroles, zodat een incasso- of betalingsbatch wordt geaccepteerd door de bank. Om de integriteit van uw SEPA XML-bestanden te kunnen valideren, maakt IBANC gebruik van de checkums MD5, SHA1, SHA256. Als een computer crasht of vastloopt zijn gegevens veilig bij gebruik van de IBANC back-up service.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Wel kan wetgeving ertoe dwingen persoonsgegevens voor een bepaalde termijn te bewaren.De belastingwetgeving verplicht om bepaalde gegevens 7 jaar lang te bewaren.
Pendekar Thai Martial Arts Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Pendekar Thai Martial Arts Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pendekar Thai Martial Arts Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEPERKT DELEN
Wij delen alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Pendekar Thai Martial Arts Center gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pendekar Thai Martial Arts Center gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat- zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pendekar Thai Martial Arts Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rbtportier@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pendekar Thai Martial Arts Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Pendekar Thai Martial Arts Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rbtportier@gmail.com. Pendekar Thai Martial Arts Center heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveilingssoftware Norton Security op al onze apparaten, SSL en https verbinding op onze website, wachtwoordbeveiling van documenten, en versleutelde bestanden via encryptie.

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een
beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de
adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_
website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.