Algemene Voorwaarden

Voorwaarden en Algemene bepalingen

PRIVACY
Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons persoonsgegevens. Naast
het inschrijfformulier hebben wij van de cursist of de voogd van de minderjarige cursist een Copy-ID nodig, dit kan uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart zijn. Indien u het Copy-ID niet heeft ingeleverd kunt u niet deelnemen aan de les. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees
onze privacyverklaring aandachtig door, zie de privacy verklaring van Pendekar op de website. Indien u geen Copy-ID wenst aan te leveren verzoeken wij u om geen gebruik te maken van de diensten van Pendekar.

LESTIJDEN
Het onderwijs wordt gegeven / genoten op de door de sportschool te bepalen uren en dagen.

ZIEKTECLAUSULE
In het geval dat de cursist niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de sportschool als gevolg van een medisch erkende ziekte of letsel. Het ziekmelden kan nooit met terugwerkende kracht. Pendekar heeft
het recht om het abonnement voort te zetten onder de volgende voorwaarden.

1. De cursist dient Pendekar onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn/haar onvermogen om deel te nemen als gevolg van ziekte of letsel per e-mail.
2. De cursist dient een medische verklaring te verstrekken die de aard van de ziekte of het letsel bevestigt, alsmede de verwachte duur van de ongeschiktheid om deel te nemen aan sportactiviteiten.
3. Het abonnement zal gedurende de periode van ziekte of letsel worden voortgezet, waarbij de cursist de normale abonnementskosten blijft betalen. Er is geen restitutie mogelijk.
4. Als compensatie voor de gemiste trainingsdagen als gevolg van ziekte of letsel, zal Pendekar de cursist extra trainingsuren aanbieden ter waarde van 50% van de normale abonnementskosten voor elke gemiste periode van vier weken, op voorwaarde dat er voor elke periode een geldige medische verklaring wordt overlegd. De extra trainingsuren dienen te worden opgenomen binnen het kader van de aangeboden lesuren.
5. De cursist moet in overleg met Pendekar de extra trainingsuren op nemen nadat hij/zij volledig is hersteld en zijn/haar normale sportactiviteiten kan hervatten.

De cursist stemt ermee in dat eventuele aanvullende voorwaarden met betrekking tot het stopzetten van
het abonnement wegens ziekte of letsel door Pendekar kunnen worden opgelegd, mits deze redelijk zijn en niet in strijd zijn met de wet.

OPZEGGINGEN
De overeenkomst kan slechts door opzegging worden ontbonden, hetzij door de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger, hetzij door de leiding. Opzegging dient uitsluitend per aangetekend schrijven of middels e-mail te geschieden met ontvangstbewijs van de heer R.B.T. Portier, hetzij door de cursist persoonlijk, hetzij door diens wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij geldt een opzegtermijn van vier weken per pakket.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Alle cursusgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen bij de eerste les van de volgende periode te zijn voldaan.

Betalingen van de termijnen kunnen per 4 weken,
half jaar of jaar naar keuze contant, per giro, bank, of incasso. Bij een achterstand van betalen mag er niet meer deel worden genomen aan de activiteiten van
de sportschool voordat de achterstand is betaald. Achterstallige cursusgelden worden belast met port- en administratiekosten. Er wordt een herinnering verzonden, dan krijg je vijf dagen de tijd om te betalen voor jouw contributie plus de storneringskosten à €2,00. Zijn de kosten nog niet voldaan volgt er een aanmaning waaraan aanmaningskosten verbonden zijn van €30,00.

Je dient dan het volledige openstaande saldo binnen tien dagen te voldoen. Als het volledige openstaande bedrag niet tijdig betaald wordt, zijn wij genoodzaakt om de incassoprocedure op te starten hieraan zijn €40,00 incasso kosten verbonden.

Bij ingebreke blijven van betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, evenals de wettelijke rente, voor rekening van de cursist of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige cursist.

CONTRACTOPTIES
Abonnementsvorm (1) per 4 weken: opzeggen kan per e-mail of schriftelijk voor het einde van iedere Week- Periode, waarbij een opzegtermijn van een volledige Week-Periode in acht dient te worden genomen. En met dien verstande dat het abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende Week-Periode. Het abonnement wordt na iedere contractperiode stilzwijgend verlengd voor steeds een Week-Periode. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Pendekar te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

Abonnementsvorm (2) flex contract per betalingstermijn van 16 weken: deze contributie dient voorafgaand aan jouw eerste les contant of per pin voldaan te worden. Opzeggen kan per direct, echter is er geen restitutie mogelijk. Voor het einde van de laatste week van jouw periode van 16 weken dien je Pendekar op de hoogte te stellen of het contract wordt verlengd of opgezegd. Indien je wil verlengen maar dit te laat aangeeft/betaald hebt dien je opnieuw het inschrijfgeld t.w.v. € 25,00 te voldoen.

Abonnementsvorm (3) het jaarcontract: het jaarcontract bestaat uit 13 week-periodes van 4 weken, de betaling
zal per 4 weken plaatsvinden via incasso. Bij de jaarabonnementen is tussentijdse opzegging niet mogelijk. U dient een week-periode voor het einde van het jaarcontract schriftelijk of per e-mail aan Pendekar door te geven of u uw contract wil verlengen. Indien u niks laat weten wordt het jaarcontract stilzwijgend verlengd voor steeds een Week-Periode, waarbij een opzegtermijn van een volledige Week-Periode in acht dient te worden genomen. Indien u het jaarcontract vooraf contant of per pin betaald krijgt u één week-periode korting.
Voor het jeugdcontract zie het flexcontract, de jeugdlessen worden 2x per week aangeboden (zie lesrooster).

Voor het aantal lessen kan je kiezen uit 2x per week, 4x per week of all-in.
Het inschrijfgeld bedraagt € …………….. en is éénmalig.

Frequentie;
• 2x per week
• 4x per week
• All-in

Contract opties;
• per 4 weken
• Flex per 16 weken
• Jaarcontract

PRIVÉLESSEN
• De 10-rittenkaart en de privélessen zijn geldig voor een duur van drie maanden.
• Cursisten die een privéles willen, dienen deze van tevoren te reserveren en te betalen.
• Voor bedrijven hanteren wij de brutoprijs als de netto prijs, hier komt nog btw bij.
• Bij annulering van privélessen dienen deze uiterlijk 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, hierna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

ZON- EN FEESTDAGEN, VAKANTIES
De sportschool is gesloten op zon- en officiële feestdagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties.

Vakantie heft betaling van het cursusgeld niet op. Afwezigheid op de trainingen onthef cursisten evenmin van betaling van cursusgeld, ongeacht of men één of vele keren de trainingen niet heeft gevolgd.

AANSPRAKELIJKHEID
De directie acht zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en ongevallen die de cursist eventueel overkomen.