Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

De cursisten hebben zich te houden aan de algemene bepalingen van de Sportschool.

Tenminste 5 minuten voor de aanvang van de lessen of trainingen, gekleed in schone sportkleding (door de Sportschool bepaald), een rein lichaam, korte nagels en een verzorgde haardracht in de Sportschool aanwezig zijn. Kleding met ritsen en metaal is ten strengste verboden.

Voor het betreden van de gym dien je je schoenen/schoeisel uit te trekken. Het is ten strengste verboden met schoenen/schoeisel in de gym rond te lopen.

Op de mat worden geen voorwerpen of sport/tassen neergezet.

Het is verboden in de Sportschool te roken.

Leden dienen zich te houden aan de sfeer, orde en etiquette tijdens toernooien, demonstraties of topsport¬nationaal of internationaal – uitgeschreven of georganiseerd door een Sportschool, de lan¬delijke bond, het Europese continent of wereldorganisatie.

Geen misbruik te maken van hetgeen in de Sportschool is geleerd.

Tijdens de instructie – lessen of trainingen – zal men luidruchtigheid vermijden, aandachtig de instructies volgen, het les- en trainingsrooster aanhouden en het is verboden zonder toe¬stemming van de leraar of instructeur van de dag, de oefenzaal op eigen initiatief eerder te verlaten.

Wanneer men om persoonlijke redenen de les of training niet actief kan volgen, kan men de instructie aan de kant van de oefenzaal volgen, lering treken van hetgeen op de mat wordt gedaan, zich onthouden van opmerkingen en zich discreet gedragen.

De wedstrijdvechters of ervaren cursisten zullen de minder gevorderden in alle vriendelijkheid behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.

Bij een achterstand van 1 maand aan cursusgeld, wordt driemaal een betalingsverzoek gezonden, waaraan verbonden een betalingstermijn van uiterlijk 10 dagen. Daarna wordt de vordering uit handen gegeven met de consequenties zoals in de overeenkomst omschreven.

Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de Sportschool in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de Sportschool worden ont¬zegd en verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende financiële verplichtingen.

Inzake het laatstgenoemde zal de verantwoordelijke leiding van de Sportschool, de bonden of zodanig, de plaatselijke autoriteiten verzoeken een advies uit te brengen teneinde defini¬tieve maatregelen te treffen.

Cursisten die gebruik maken van de fitness zijn verplicht om een T-shirt of een polo-shirt te dragen, ook zijn het dragen van fitnesshandschoenen in de fitness en het gebruik van een schone handdoek verplicht.

Cursisten mogen geen drinken of eten naar de Sportschool meenemen en in de Sportschool nuttigen.

Voor alle veranderingen en/of updates is de website ten aller tijden leidend.