Maandag 1juni zal er geen les plaatsvinden ivm pinksteren.

Monday the first of June there will be no class because of Pentecost.